Onze organisatie

persbericht kwf foto compilatie

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding

In 1949 ontving Koningin Wilhelmina voor haar Gouden Regeringsjubileum ruim 2 miljoen gulden (een kleine 1 miljoen euro) van de Nederlandse bevolking. Met dit geld werd Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding opgericht. In dezelfde maand heeft een groep Amsterdamse notabelen de Vereniging tot Steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds in het leven geroepen met als doel geld in te zamelen. Zodat de Stichting, ook als het Nationaal Geschenk op zou zijn, haar werk zou kunnen voortzetten. Vanaf 1 juni 2007 zijn de Vereniging en de Stichting gefuseerd tot één Stichting: KWF Kankerbestrijding. Deze Stichting staat onder leiding van een Raad van Toezicht en twee directeuren.

KWF-logo

Sommigen zien in ons logo twee gespierde armen. Anderen een zachte omarming. Tegelijkertijd is het een moderne variant van het lintje dat al jaren symbool staat voor de strijd tegen kanker. Wat je er ook in ziet: het is allemaal goed. Zolang je de positieve, krachtige energie maar voelt. Van een levensveranderend merk.

De stichting KWF Kankerbestrijding

De stichting bestaat uit:

  • Een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

  • Een bestuur, belast met de algemene leiding van de stichting. De bestuurder is Johan van de Gronden.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: 

​Ir. Wiebe Draijer ​Voorzitter
Mr. Frederieke Leeflang Vice-voorzitter - Wetenschap
Dr. Bas Leerink Wetenschap
​Drs. Annette Mosman RA ​Financiën
​Drs. Mijke van Ballegooijen  ​Fondsenwerving en Donateurs 

 

Het KWF Kantoor in Amsterdam

Het kantoor, dat onder leiding staat van directeur Johan van de Gronden kent de volgende expertises en speerpunten:

​​​Expertises:  
​Public Engagement Mischa Stubenitsky
​Grote Partijen Arko Hoondert
​Stakeholders & Beïnvloeding Sigrid Attema - van den Broek
​Mens & Organisatie Marije Roozendaal
Data, Intelligence & ICT Pascal Lansink
Onderzoek & Implementatie Leonard van Bokhorst
Massadonateurs Adse Jelles
Finance & Legal Hesje van der Meer
Speerpunten:  
Ontwikkelen van fundamentele kennis & technologie  Jeroen Dudok
Vroegtijdig opsporen Sigrid Attema - van den Broek  
Palliatieve zorg Laura Houtenbos
Zeldzame en moeilijk behandelbare tumoren Eeke Zeilstra
Diagnostiek & minimaal invasieve technieken Miranda Wijdenes
Geneesmiddelen Patrick Ooms
Lifestyle verandering Kim Kruijt
Psychosociale oncologische zorg Anneloes Roelofsen

 

Dit team komt regelmatig samen om beleidsmatige en managementzaken te bespreken.

Op het bureau werken 225 medewerkers. 

Samenwerking Pink Ribbon en KWF

De stichtingen Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding hebben vanaf oktober 2016 de bedrijfsvoering samengevoegd. Met als doel een substantiële groei van inkomsten te realiseren voor borstkankeronderzoek. Het merk en de identiteit van Pink Ribbon blijven in deze samenwerking behouden.

Door het combineren van kennis en een aantal organisatieactiviteiten te integreren, zoals de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek en aanvragen voor projecten maar ook huisvesting en inzet van leveranciers etc. ontstaan er meer mogelijkheden om te investeren in fondsenwervende activiteiten.

Lees meer over de samenwerking tussen Pink Ribbon en KWF 

Ondernemingsraad (OR)

De OR is het overlegorgaan tussen de directie van KWF Kankerbestrijding en de werknemers. De OR heeft als taak door goede samenwerking tussen ondernemer, bestuurder en personeel het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen en het welzijn en de belangen van de werknemers in dienst van de ondernemer te behartigen.

CBF Erkenning

Als een van de eerste charitatieve instellingen in Nederland ontving KWF Kankerbestrijding in 1996 het officiële Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Per 1 juli 2016 is het keurmerk omgezet naar een zogenaamde Erkenning Goed Doel. Deze Erkenning is een garantie voor gevers dat men met een betrouwbare organisatie van doen heeft, waaraan men met een gerust hart kan geven.
Over de CBF Erkenning

Bekijk het CBF-erkenningspaspoort van KWF

Algemeen Nut Beogende Instelling

KWF Kankerbestrijding is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Over de ANBI registratie